Regulamin


1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu chwileo.pl, prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela Serwisu.
2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1) Pliki cookies – pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze lub urządzeniu mobilnym) i przeznaczone są do korzystania ze stron WWW,
2) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług przez Właściciela,
3) Serwis – portal chwileo.pl, dostępny za pośrednictwem sieci Internet, stworzony przez Właściciela, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług,
4) Świadczeniodawca - podmiot trzeci, niezależny od Właściciela, oferujący lub sprzedający w zakresie własnej działalności produkty finansowe lub świadczący usługi finansowe takie, jak pożyczki, chwilówki, kredyty, lokatyitp.
5) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela, za pośrednictwem Serwisu, polegające na możliwości skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu,
6) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu,
7) Właściciel – podmiot fizyczny świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu
3. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik
Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem i wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Serwisu.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług Serwisu następuje w chwili przystąpienia do korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
5. Treść.
Treści znajdujące się w Serwisie oraz uzyskiwane w wyniku skorzystania z wyszukiwarki nie mają charakteru oferty Właściciela w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
6. Charakter serwisu
Serwis nie ma charakteru reklamowego.
7. Zasady korzystania
W celu skorzystania z Serwisu i świadczonych Usług Użytkownik musi posiadać sprawny komputer lub urządzenie mobilne połączone z siecią Internet i zainstalowaną jedną z dostępnych przeglądarek internetowych (preferowane najnowsze, dostępne wersje Google Chrome lub Mozilla Firefox ).
8. Świadczenie usług
Za pośrednictwem Serwisu Właściciel świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi:
1) możliwość skorzystania z dwóch wyszukiwarek produktów finansowych typu pożyczki czy kredyty, oferowanych przez Świadczeniodawców,
2) dostęp do opublikowanych na stronach Serwisu informacji.
9. Formularze
Użytkownik chcąc skorzystać z wyszukiwarki produktów finansowych musi wypełnić elektroniczne formularze tej wyszukiwarki dostępne na stronach WWW Serwisu. W formularzach podaje kryteria interesującego go produktu finansowego: wielkość kwoty pożyczki/kredytu, czas, na jaki miałaby zostać udzielony kredyt/pożyczka, wskazanie, czy jest to pierwsza/kolejna pożyczka/kredyt i pozostałe dane związane z produktem finansowym.
10. Wyniki wyszukiwarek
Po wprowadzeniu niezbędnych danych i kliknięciu przycisku „POKAŻ OFERTY”, wyszukiwarka wyświetli na stronie Serwisu wyniki wyszukiwania, odpowiadające wskazanym przez Użytkownika kryteriom. Wyniki będą podane w sposób ogólny. Po kiliknięciu w wynik ogólny wyświetlone zostaną szczegóły wyszukanego produktu finansowego oraz link umożliwiający przekierowanie na stronę internetową bądź formularz Świadczeniodawcy, oferującego dany produkt finansowy.
11. Rejestracja
Do korzystania z Usług nie jest konieczna rejestracja w Serwisie ani podanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.
12. Opłaty
Korzystanie z Usług przez Użytkowników jest nieodpłatne.
13. Odpowiedzialność
Właściciel ponosi odpowiedzialność za umożliwienie Użytkownikowi skorzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności z wyszukiwarek produktów finansowych
14. Rzetelność informacji
Właściciel Serwisu dokłada niezbędnych i należytych starań, aby informacje znajdujące się w Serwisie lub uzyskane przez Użytkownika w wyniku skorzystania z wyszukiwarki były jak najbardziej rzetelne i prawidłowe. Dane uzyskane w wyniku skorzystania z wyszukiwarek pochodzą jednak od Świadczeniodawców i ostateczna informacja dotycząca produktu finansowego winna zostać zawsze uzyskana od konkretnego Świadczeniodawcy.
15. Dostarczanie informacji
Użytkownik nie może dostarczać jakichkolwiek treści o charakterze sprzecznym z prawem.
16. Charakter treści
Informacje znajdujące się w Serwisie lub uzyskiwane w wyniku skorzystania z wyszukiwarki nie stanowią porady prawnej i nie mogą być tak traktowane. Serwis ma jedynie charakter poglądowy i ułatwia przekierowanie Użytkownika na stronę WWW konkretnego Świadczeniodawcy. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych w wyniku skorzystania z wyszukiwarki (prezentacji produktu finansowego Świadczeniodawcy lub umieszczonych w Serwisie.
17. Wypełnianie formularzy
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy wyszukiwarek, a w konsekwencji- za wyniki wyszukiwania na podstawie takich niepoprawnych danych.
18. Użytkownikik i Świadczniobiorca
Właściciel nie jest stroną jakiejkolwiek czynności prawnej ani sporu między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą, ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakiejkolwiek czynności między nimi. Właściciel nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Świadczeniodawcą. W ramach Serwisu Właściciel umożliwia Użytkownikom jedynie skorzystanie z dostępnych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w pkt. II.2 Regulaminu, w tym wyszukiwarki usług finansowych, zgodnie z Regulaminem i do tego sprowadza się jego rola oraz odpowiedzialność.
19. Treści zawarte na stronach internetowych świadczeniodawców.
Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych Świadczeniodawców lub uzyskanych od Świadczeniodawców i za skutki skorzystania z tych informacji przez Użytkownika, ani za działania i zaniechania Świadczeniodawców, w szczególności związane z udzielaniem pożyczek/kredytów.
20. Odnośniki www.
Na stronach Serwisu mogą znajdować się odnośniki do stron WWW podmiotów trzecich. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na takich stronach.
21. Reklamacje.
Użytkownik jest uprawniony do złożenia Właścicielowi reklamacji, w sytuacji, w której w ocenie Użytkownika Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
22. Składanie reklamacji.
Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem e-mail, przy użyciu danych teleadresowych Właściciela umieszczonych w zakładce kontaktowej.
23. Treść reklamacji.
Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, termin jego wystąpienia oraz oznaczenie adresu e-mail Użytkownika zgłaszającego reklamację. Właściciel zastrzega sobie prawo przechowywania kopii takiej korespondencji.
24. Rozpatrzenie reklamacji.
Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez zgłaszającego reklamację.
25. Polityka cookies
1. Właściciel w ramach Serwisu używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”) i jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika takie pliki.
2. Pliki cookies zwyczajowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz unikalny numer.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) tworzenia analiz i statystyk, dających możliwość zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron WWW, w szczególności poprzez ustalenie miejsca z jakiego Użytkownik serwisu łączy się z Serwisem, rodzaju przeglądarki, systemu operacyjnego, czasu odwiedzin, treści przeglądanej, co następnie pozwala przede wszystkim na ulepszenie struktury i zawartości Serwisu.
2) dostosowania Serwisu do potrzeb i preferencji Użytkownika oraz ułatwienia korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego potrzeb.
3) usprawnienia działania Serwisu.
4. W ramach Serwisu używane są następujące typy plików cookies:
1) „stałe” służące do rozpoznawania i zapamiętywania informacji o Użytkowniku oraz wybranych przez Użytkownika ustawień. Są one przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas właściwy dla danego pliku cookie lub do czasu jego usunięcia przez Użytkownika
2) "tymczasowe" związane z sesją użytkownika i wygasające po jej zakońćzeniu
5. Niejednokrotnie oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW (przeglądarka internetowa) w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonywania zmian ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności maja możliwość ich wyłączenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonywania zmian ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach danej przeglądarki internetowej.
6. Dokonanie zmian dotyczących ustawień plików cookies może niekiedy spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
26. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2015
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się za pomocą danych teleadresowych Właściciela umieszczonych w dziale „Kontakt”.
3. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, w szczególności w razie wprowadzania nowych Usług dla Użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie WWW Serwisu. Właściciel nie ma obowiązku indywidualnego informowania Użytkownika o zmianie Regulaminu, gdyż Użytkownik korzystając z Serwisu nie podaje żadnych danych kontaktowych ani nie dokonuje żadnej rejestracji, zaś Regulamin obowiązuje go każdorazowo z momentem przystąpienia do korzystania z Serwisu w aktualnym na ten moment brzmieniu i ma każdorazowo obowiązek zapoznania się z nim.
4. Użytkownik nie podaje żadnych danych osobowych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu. W związku z tym Właściciel Serwisu nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych danych osobowych Użytkownika.
5. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu jako całości, jak i do jego poszczególnych elementów oraz treści znajdujących się na stronach Serwisu (zdjęcia, obiekty multimedialne, pliki graficzne i in., w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) przysługują Właścicielowi Serwisu. Wykorzystywanie, w tym kopiowanie całości lub fragmentów jakichkolwiek elementów/treści Serwisu lub ich modyfikowanie jest zabronione.
6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, postanowienie takie nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe mu przepisy prawa. Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.